พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกร เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่บนความยั่งยืนและความพอเพียงตามอัตภาพ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นตั้งมั่นอยู่บนคุณลักษณะ ๓ ข้อ อันได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งการนำปรัชญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสงบสุขสืบไป

 

 

“…เศรษฐกิจพอเพียง จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้…”

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

 

“…พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

 

“…การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ได้ อันนี้เป็นข้อสำคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ…”

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

 

“…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป…”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒

 

“…การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย…”

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒